โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม ที่มารับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

หน่วยมักกะฮฺ

ลำดับ
DX
จำนวนคน
1
Respiratory Diseases
47
2
URI / Pharyngitis
6209
3
COPD
86
4
Asthma
202
5
Pneumonia
72
6
Myalgia
608
7
OA knee
132
8
Disc herniation
1
9
Fatigue
154
10
HT
247
11
CHF
18
12
Acute myocardial infarction
1
13
IHD
26
14
Tonsillitis
138
15
Otitis media
13
16
Sinusitis
76
17
Dyspnea
11
18
Chest pain
2
19
Dermatitis
121
20
Herpes zoster
9
21
Cellulitis / Abscess
27
22
Tenia
5
23
Dyspepsia/PU
355
24
Abdominal pain
14
25
Diarrhea
102
26
Vomitting
4
27
Eye/ Mouth Diseases
1
28
Conjunctivitis
127
29
Cataract
3
30
Dental carries
4
31
Apthous ulcer
52
32
Cystitis
60
33
UC/RC
4
34
Renal failure
1
35
Urinary incontinence
3
36
DM
108
37
Hypoglycemia
5
38
DKA
1
39
Headache
71
40
dizziness
226
41
Fever
9
42
Vertigo
17
43
Wound
36
44
Fractures
1
45
Burns
2
46
DM foot
14
47
Bleeding per Vg
1
48
dysmenorrhea
2
49
Anxiety
9
50
Depressive
1
51
Psychosis
1

 


โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม ที่มารับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560


หน่วยมาดีนะห์

ลำดับ
DX
จำนวนคน
1
URI / Pharyngitis
11
2
COPD
1
3
Asthma
3
4
Pneumonia
1
5
Myalgia
14
6
OA knee
2
7
Disc herniation
1
8
Fatigue
1
9
Cardio-Vascular Diseases
2
10
HT
36
11
CHF
2
12
IHD
3
13
Skin Diseases
1
14
Dermatitis
1
15
Herpes zoster
1
16
Cellulitis / Abscess
1
17
Abdominal pain
3
18
Diarrhea
2
19
UC/RC
1
20
DM
12
21
Hypoglycemia
1
22
DKA
1
23
Fever
1
24
Vertigo
1
25
DM foot
1
26
dysmenorrhea
1
27
Anxiety
3