สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 25/03/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 6169 คน ชาย 2949 คน หญิง 3220 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 25/03/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 122 คน ชาย 66 คน หญิง 56 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 25/03/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 29 คน ชาย 20 คน หญิง 9 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 25/03/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 6 คน ชาย 4 คน หญิง 2 คน