โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม รับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565

หน่วยมักกะฮฺ

ลำดับ
DX
จำนวนคน
1
Respiratory Diseases
23
2
URI / Pharyngitis
1464
3
COPD
3
4
Asthma
9
5
Pneumonia
3
6
Masculo-Skeletal Diseases
24
7
Myalgia
297
8
OA knee
16
9
Disc herniation
1
10
Fatigue
9
11
HT
35
12
CHF
2
13
IHD
1
14
E.N.T Diseases
1
15
Tonsillitis
8
16
Otitis media
3
17
Sinusitis
4
18
Dyspnea
4
19
Skin Diseases
7
20
Dermatitis
40
21
Herpes zoster
2
22
Cellulitis / Abscess
2
23
Tenia
3
24
Gastro intestinal Diseases
4
25
Dyspepsia/PU
53
26
Abdominal pain
6
27
Diarrhea
10
28
Vomitting
1
29
Eye/ Mouth Diseases
3
30
Conjunctivitis
42
31
Dental carries
3
32
Apthous ulcer
5
33
Cystitis
13
34
UC/RC
4
35
Urinary incontinence
2
36
DM
36
37
Hypoglycemia
1
38
DKA
1
39
Miscellaneous
1
40
Headache
23
41
dizziness
37
42
Vertigo
5
43
Wound
17
44
DM foot
1
45
Bleeding per Vg
1
46
Anxiety
1

 


โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม รับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565


หน่วยมาดีนะห์

ลำดับ
DX
จำนวนคน