โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม รับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565

หน่วยมักกะฮฺ

ลำดับ
DX
จำนวนคน
1
Respiratory Diseases
7
2
URI / Pharyngitis
294
3
Asthma
4
4
Masculo-Skeletal Diseases
2
5
Myalgia
121
6
OA knee
9
7
Disc herniation
1
8
Fatigue
6
9
HT
24
10
IHD
1
11
E.N.T Diseases
1
12
Tonsillitis
6
13
Dyspnea
2
14
Skin Diseases
1
15
Dermatitis
19
16
Herpes zoster
1
17
Tenia
2
18
Gastro intestinal Diseases
1
19
Dyspepsia/PU
33
20
Diarrhea
3
21
Eye/ Mouth Diseases
1
22
Conjunctivitis
4
23
Dental carries
1
24
Apthous ulcer
1
25
Cystitis
8
26
UC/RC
3
27
Urinary incontinence
1
28
DM
18
29
Hypoglycemia
1
30
Miscellaneous
1
31
Headache
9
32
dizziness
9
33
Vertigo
4
34
Wound
7
35
Anxiety
1

 


โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม รับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565


หน่วยมาดีนะห์

ลำดับ
DX
จำนวนคน