สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 01/02/2023 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 2296 คน ชาย 1025 คน หญิง 1271 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 01/02/2023 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 37 คน ชาย 19 คน หญิง 18 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 01/02/2023 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 14 คน ชาย 8 คน หญิง 6 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 01/02/2023 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน