สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 29/05/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 10056 คน ชาย 4440 คน หญิง 5616 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 29/05/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 195 คน ชาย 85 คน หญิง 110 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 29/05/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 37 คน ชาย 19 คน หญิง 18 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 29/05/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 9 คน ชาย 3 คน หญิง 6 คน